• info@gizemuzunlaw.com
 • +90 552 402 13 28
Bizimle İletişime Geçin +90 552 402 13 28

Çalışma Alanı

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 1. Alacakların tahsili için icra takipleri,
 2. Konkordato,
 3. Haciz işlemlerinin tamamı,
 4. İpotekli alacakların paraya dönüştürülmesi,
 5. Ödeme emri ile rehinli alacakların paraya dönüştürülmesi,
 6. Tasarrufun iptali davaları,
 7. Tüketici kredilerinde tüketici kanununun uygulanması,
 8. Ticari krediler,
 9. Alacaklılarla ilgili ön çalışma,
 10. Sulh ve ibra protokolleri,
 11. Yapılandırma protokolleri,
 12. İcra takibi ve alacağın netliğine göre ceza davası açılması ve takibi,
 13. İcra takibine itirazda kaldırma davası ya da itirazın iptali davası açılması ve takibi,
 14. Borçlu ve alacaklı arasındaki tüm sorunlara danışmanlık hizmeti,

 

Borç, bir kişinin diğer bir kişiye bir edimi yapma(verme, yapma, yapmama) yükümlülüğü getiren hukuki ilişkidir. Bu ilişkide alacaklı ve borçlu olmak üzere iki taraf vardır.

Borç geniş anlamda ve dar anlamda olmak üzere ikiye ayrılır.

Dar anlamda borçta tek bir edim söz konusudur.Satıcı yazıcı vermekle; alıcı para ödemekle borçlanır.

Geniş anlamda borçta ise birden fazla edim vardır.Yazıyla birlikte mürekkep, ambalajlama, gönderme vs de borca dahildir. Borçlar Hukukunda kural olarak sınırsız sorumluluk ilkesi geçerlidir. Borçlu, borcunu bütün malvarlığı ile ödemek zorundadır. Alacaklı, alacağını tahsil edemiyorsa, borçlunun, meslek ve hayatını sürdürmesi için gerekli olmayan bütün mal ve alacaklarını haciz ettirebilir.

Ancak bazı özel hallerde borçlunun borcundan SINIRLI sorumlu olduğu kabul edilir.

Örneğin miras Devlete kaldığında, Devlet terekenin borcundan ancak kendisine kalan değerler kadar sorumludur.Başka bir durum ise tarafların anlaşarak borçlunun sorumluluğunu belli mallarla sınırlaması halidir.

Örneğin borçlu borcundan sadece taşınır mallarıyla sorumlu olacak şekilde bir kuralı taraflar kendi aralarında belirleyebilirler.

Sözleşmelerin şekli kanunda özel bir şekil öngörülmedikçe serbesttir.

Ancak kanunda belli bir şekle bağlanan sözleşmeler, bu şekle uygun olmadıkça geçerli olmazlar.

İtiraz bir olaya dayanır. Kişi borcu ödemediğini veya sözleşmenin hükümsüz olduğunu savunabilir. Def’i ise borcu ödememe hakkıdır. Borcun varlığını kabul eder ancak zamanaşımına dayanır.

İtirazda borçlu borcu reddeder veya sona erdiğini iddia eder. Def’ide ise borçlu borcu onaylar ancak ifadan kaçınmak için sebepler ileri sürer.

İtirazı hakim re’sen gözetir ancak def’i ileri sürülmediği sürece hakim re’sen gözetmez.Hak düşürücü süre itirazdır. Zamanaşımı ise def’idir. Borçlar hukukunda bazen borçlunun malvarlığı ile sorumluluğu kısıtlanmıştır. Malvarlığı ile sınırlı sorumluluk, miktar ve konu yönünden olur. Miktar yönünden sınırlı sorumlulukta, borçlunun malvarlığına alacaklı belirli bir miktar için başvurabilir.

Örneğin kefilin sorumluluğu, kefalet senedinde belirtilen miktar ile sınırlıdır.

Konu yönünden sınırlı sorumlulukta ise borçlu, belli mallarla sınırlı olarak sorumlu olur. Bunun en tipik örneği, terekenin borçlarından dolayı hazinenin(devletin) sorumluluğunun, miras bırakanın bıraktığı mallar ile sınırlı olmasıdır.

Sözleşme özgürlüğü, bir kişinin kendi istek ve iradesine uygun olarak istediği konu ve koşullarda sözleşme imzalayabilme ve kendi adına hak ve yükümlülükler yaratabilme özgürlüğüdür.

Herkes istediği alanda çalışma ve sözleşme yapma hakkına sahiptir.

Sözleşme özgürlüğü, öncelikle sözleşme kurma özgürlüğünü içerir. Genel olarak, kimse sözleşme yapmaya mecbur değildir. Ancak kanun veya dürüstlük ilkesinden kaynaklanan bazı durumlarda bunun istisnaları olabilir.

Ayrıca sözleşme özgürlüğü, sözleşmenin içeriğini, kapsamını ve tarafını belirleme, biçimini ve çeşitlerini serbestçe saptama özgürlüğünü de kapsar. Bu özgürlüğün, hukuk düzeninin çerçevesi içinde kullanılması gerektiği akılda tutulmalıdır. Sözleşmelerin yorumunda tarafların kullandıkları ifadeler ve taşıdıkları amaç göz önünde bulundurularak, onların gerçek niyetleri ve ortak hedefleri belirlenmeye çalışılır.

Sözleşmelerin yorumunda esas olan tarafların gerçek ve ortak niyetlerinin tespit edilmesidir. Doğruluk ve güven ilkelerine uygun olarak, durum ve koşullar gözetilerek, normal zekalı, dürüst ve güvenilir bir insanın yaşam deneyimlerine göre irade beyanına vereceği mana esas alınır. Sözleşmenin uyarlanması, sözleşmenin yapıldıktan sonra çıkan çeşitli sebeplerle, ifanın aşırı derecede güçleştığı durumlarda, söz konusu akdin yeni şartlara uygun şekilde değiştirilmesi olarak tanımlanır.

Borçlar hukukunda, sözleşmelere ilişkin ilkelerden biri de söze sadakat yani ahde vefa ilkesidir. Buna göre, sözleşme yapıldıktan sonra şartlar ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın taraflar, sözleşmenin gereğini olduğu gibi yerine getirmekle sorumludur. Ancak bu ilkenin kesin olarak uygulanması, bazen adalet ve hakkaniyet duygularıyla uyumlu olmayabilir.

Sözleşmenin taraflarının adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi sözleşmede yazılmalıdır. Ayrıca tarafların irtibat bilgileri de sözleşmeye dahil edilmelidir.

Sözleşmenin tarafları gerçek kişi ise kimlik belgelerinin fotokopisi de sözleşmeye eklenmelidir.

Sözleşmenin tarafları tüzel kişi ise vergi numarası ve imza yetkililerinin sirküleri sözleşmeye eklenmelidir. Ticaret şirketi ise ticaret sicil kaydı sözleşmeye eklenmelidir.

Sözleşmelerde önemli olan noktalardan biri de şekil şartıdır. Kanunlarda belirtilen resmi şekilde yapılması gereken bir sözleşme o şekilde yapılmazsa, sözleşme geçerli olmaz. Sözleşmede tarafların hak ve yükümlülükleri açıkça belirtilmelidir. Sözleşme ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek ve ne zaman bitecek net olarak yazılmalı, sözleşmenin devam etmesi halinde neler olacağı kararlaştırılmalıdır.

Sözleşme yapılırken tarafların ehliyetli olup olmadıklarına kesinlikle dikkat edilmelidir. Sözleşmenin sadece son sayfasına değil, her sayfasına imza atılmalıdır.

Sözleşme tamamlandıktan sonra sözleşmenin sonunda sözleşmenin kaç sayfadan oluştuğu son sayfaya yazılmalıdır. Ayrıca sözleşmeden kaç adet çıkarıldığı ve bu adetlerin kime verildiği de sözleşme metninde yer almalıdır.

Sözleşme maddeleri dikkatlice okunmalıdır. Yoksa istenmeyen hukuki sorunlar ortaya çıkabilir.

Sözleşmede ceza koyma durumu varsa bu cezanın hukuka ve ahlaka uygun olmasına özen gösterilmelidir.

Bunun yanında her sözleşmenin bir ismi olmalıdır. Mesela KİRA SÖZLEŞMESİ gibi.

Süreçler

Çalışma Süreçleri

 • Tartışma
 • Araştırma
 • Sonuçlandırmak
 • Aksiyon Almak